Browsing Category

Đạo Sư

Bài ca chứng đắc

Con lễ lạy dưới chân Marpa Dịch Giả. Những đệ tử quy tụ nơi đây,Hãy nghe đây bài ca giáo huấn cuối cùng.Nhờ lòng bi của Marpa Vách Núi Phía Nam,Ẩn sĩ già nua MilarepaĐã hoàn thành toàn bộ công việc của nó. Tất cả các con, đệ tử và nhà…

Send this to friend