Một Bài Nguyện Của Giải Thoát Tự Nhiên Qua Thiền Định Hiền Minh Và Phẫn Nộ


OM AH HUM
Từ sự rộng mở bao la của bản tánh tuyệt đối, toàn khắp, bổn nguyên của thực tại,
Đến Đức Samantabhadra, bậc Dhramakaya của Dharmakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực rộng mở bao la phi tạo tác;61
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực thanh tịnh bổn nguyên tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của bản tánh tuyệt đối phi tạo tác, tự phát của thực tại,
Đến Đức Vajradhara vĩ đại, bậc Sambhogakaya của Dharmakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực sinh và diệt bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của đại cực lạc tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của bindu thanh tịnhtrong sáng, bất tận,
Đến Đức Vajrasattva, bậc Nirmanakaya của Dharmakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của tánh giác và tánh không bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của hình tướng và rỗng không tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của phô diễn tự nhiên của tự thân-hình tướng,
Đến Đức Gangchen Vairocana, bậc Dharmakaya của Sambhogakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của hình tướng và rỗng không:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của hình tướng thanh tịnh tự nhiên.
Từ sự rộng mở bao la của đại cực lạc của thanh tịnh và trong sáng tự nhiên,
Đến chư Phật của năm gia đình, các Sambhogakaya của Sambhogakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của trong sáng và rỗng không bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của đại cực lạc tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của trí tuệ bổn nguyên, tự-hiện, xác thực,
Đến Đức Vajrapani, bậc Nirmanakaya của Sambhogakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của âm thanh và rỗng không bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của rộng mở bao la của tự do bổn nguyên.
Từ sự rộng mở bao la của thanh tịnh quang của trí tuệ bổn nguyên tự-hiện,
Đến Đức Vajrasattva, bậc Dharmakaya của Nirmanakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của niệm tưởng và rỗng không bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của rộng mở bao la của hình tướng và giải thoát.
Từ sự rộng mở bao la của sự tự-hiện tự nhiên thoát khỏi khái niệm vi tế,
Đến các chủ nhân của năm gia đình,62 các bậc Sambhogakaya của Nirmanakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của sự giải thoát tự nhiên, tự phát:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của tri kiến và lòng khoan dung tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của vô số tự-hiện bất tận,
Đến Sáu Vị Đại Uyên Bác, các Nirmanakaya của Nirmanakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của sự giải thoát tự nhiên của vô số niệm tưởng:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của đa dạng giải thoát tự nhiên.
Từ sự rộng mở bao la của liên hoa quang trong sạch,
Đến Đức Padmasambhava, bậc hóa sinh kỳ diệu của Nirmanakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của sự hợp nhất của đại cực lạc:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của hành động tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của trí tuệ bổn nguyên tự phát của đại cực lạc,
Đến Đức Yeshe Tsogyal, bà mẹ độc nhất,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của phương tiện và trí tuệ bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của hình tướng thanh tịnh tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của kho tàng tâm của trí tuệ bổn nguyên tự-nhận biết,
Đến dòng truyền các vị thầy tâm linh, các bậc khai mật tạng của Nirmanakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của sự tôn kính và sùng mộ chân thành:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của lòng bi bất tận.
Từ sự rộng mở bao la của bản tánh tuyệt đối của thực tạithanh tịnh như không gian,
Đến “Giáo Pháp Uyên Thâm của Giải Thoát Tự Nhiên về Thiền Định Hiền Minh và Phẫn Nộ”,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của phi đối tượng tỏa khắp:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của giải thoát tự nhiên của tự-nhận biết.
Từ sự rộng mở bao la của tự thân-hình tướng thanh tịnh của nền tảng,
Đến vị thầy tâm linh đầu tiên của con, bậc từ ái không gián đoạn,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của niềm tin và lòng tôn kính hùng mạnh:
Cầu mong được ban phước từ sự rộng mở của Dharmakaya của chính tâm con.

Đây là hai loại bản chất của nền tảng. Một là nền tảng như gương của vô số khuynh hướng tiềm ẩn mà chúng ta đã tích lũy và xuất hiện trong kinh nghiệm của mình. Khi nhận ra bản tánh này, nó được thấy như nền tảng của thực tại bổn nguyên, tương đương với Pháp ThânBáo Thân được lưu xuất từ Pháp Thân, và Hóa Thân được lưu xuất từ Báo Thân. Khi nền tảng này không được nhận ra, thì nó chỉ là nền tảng của vô số khuynh hướng tiềm ẩn.

Con cầu nguyện đến Mahayoga, Anuyoga và Atiyoga,
Ba giáo lý cao nhất của Dharmakaya:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của sự rộng mở bao la toàn giác
Con cầu nguyện đến kriya, upaya và yoga,
Ba giáo lý cao nhất của Sambhogakaya:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của giai đoạn phát triển và hoàn thiện bất khả phân.
Con cầu nguyện đến các tuyển tập của vinaya, sutra và abhidharma,
Ba giáo lý cao nhất của Nirmanakaya:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của lợi ích thành tựu tự phát của thế gian.
Xin gìn giữ chúng con với lòng bi của Ngài để chúng con có thể nhận ra ý nghĩa của chín thừa.
Con cầu nguyện đến chư Phật nhiều như những vi trần trong vũ trụ, tất cả các vị đều hiện diện trên một vi trần,
Tùy tùng của Dharmakaya:
Ban phước cho chúng con để có thể trở thành như Ngài,
Tùy tùng của Sambhogakaya:
Ban phước cho chúng con để có thể trở thành như Ngài,
Tùy tùng của Nirmanakaya:
Ban phước cho chúng con để có thể trở thành như Ngài.
Đa dạng, bất nhịtrong sáng, rỗng không và không có tự tánh –
Ban phước cho chúng con để có thể nhận ra sự thiền định của Sambhogakaya.
Thanh tịnh và tiến đến với sự can đảm của sư tử v.v… –
Ban phước cho chúng con để có thể nhận ra sự thiền định của Nirmanakaya.
Trong không gian tỏa khắp của các cõi tịnh độ của pháp giới –
Cầu mong con trở thành đệ tử của Dharmakaya.
Trong nền tảng và bản chất của cõi được trang hoàng bằng hoa,
Cầu mong con trở thành đệ tử của Sambhogakaya.
Trong hàng tỉ thiên hà vĩnh viễn,
Cầu mong con trở thành đệ tử của Nirmanakaya.
Lưu xuất thân để phục vụ trong bất cứ cách nào cần thiết.

Lời kết

Cầu mong Giáo Pháp siêu phàm “Giải thoát Tự nhiên của sự Rộng mở Bao la của Ba Hiện thân: một Bài Nguyện về Giải thoát Tự nhiên qua sự Thiền định về Hiền minh và Phẫn nộ” không bị biến mất cho đến khi thế gian của chu trình sinh tử được trống rỗng. Đây là kho tàng của Ngài Karma Lingpa. Cầu mong được may mắn cát tường!

Nguyên tác: GIẢI THOÁT TỰ NHIÊN – Giáo lý của Đức Padmasambhava về Sáu Bardo

Luận Giảng: Ngài Gyatrul Rinpoche

Phiên dịch: B. Alan Wallace
Dịch Việt: Tuệ Pháp – Nhà Xuất bản Trí tuệ, Boston

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Send this to friend