Browsing Category

Thực Hành

Tu tâm theo Kim Cương thừa

TU TÂM THEO KIM CƯƠNG THỪA Sự Tu Tâm Vô Thượng Trí Của Mât Thừa Những Giáo Huấn Về Thực Hành Một Bổn Tôn Với Những Thuộc Tính NAMO GURU DHEVA DAKINI HUNG. Đạo sư vĩ đại Padmakara đã thành tựu giai đoạn phát triển và thành tựu, và đã đạt…

Bài văn khuyên phát Bồ đề tâm

Thật Hiền tôi, một kẻ xuất gia phàm phu, đã bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lạy, khẩn thiết khuyến cáo đại chúng hiện tiền, cũng như nam nữ có đức tin thuần thành trong thì vị lai. Xin quý vị thương xót, gia tâm một chút mà nghe và xét cho.…

Lợi ích của giải thoát

Được chư thiện tri thức và thành tựu giả siêu phàm dẫn dắt,Ngài đã tu tập và trực nghiệm giáo huấn của chư Bổn Sư.Ngài chỉ ra con đường cao cả không sai trật cho kẻ khác.Bậc Thầy Vô Song, con đảnh lễ dưới chân Ngài.  Cách thức lắng nghe…

Kinh bốn Ân lớn | Viet Rigpa Foundation

Bấy giờ, đức Phật từ trong chính định dạy ngài Di lặc: “Này các đệ tử, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ diễn nói ơn nghĩa thế gian và xuất thế gian. Một ơn cha mẹ. Hai ơn chúng sinh. Ba ơn tổ quốc. Bốn ơn Tam bảo. Bốn ơn lớn này, tất cả mọi người…

Thực hành Tonglen như thế nào

Thực hành Tonglen, còn được gọi là thực hành “nhận và cho”. Trái với logic thông thường của chúng ta là né tránh khổ đau và tìm kiếm niềm vui, thực hành tonglen quán tưởng nhận vào nỗi đau của người khác trong mỗi hơi thở vào, và gửi bất…

Send this to friend